سه شنبه 1 مرداد 1392

مادری کنین...

   نوشته شده توسط: سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی )    نوع مطلب :جملات زیبا و عارفانه ،
اشک یتیمان شبی آتش و طوفان شود

شعله کشد خشک و تر ،

 

سیل برد ، خوب و بد...


برچسب ها: یتیم ، اشک ، سیل ، طوفان ، خوب ، بد ،

فردین
سه شنبه 16 مهر 1392 10:58 ق.ظ
خوشحال میشم کد لوگو منم بزاری تو وبلاگ ریبات
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : منظورتون تبادل لوگو هست؟؟!!
negin
شنبه 5 مرداد 1392 11:51 ب.ظ
سایه مادران مستدام و وجودشون پا برجا و سلامت

آپم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : انشاالله
اومدممممم
مهسان
شنبه 5 مرداد 1392 07:27 ب.ظ
یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .
مامان افتابی جون طاعاتت قبول
التماس دعا در این شبهای عزیز
خیلی غم انگیز بود ، خدا اینروز را برا هیچکس نیاره
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر از متن زیبات عزیزم
یگانه
شنبه 5 مرداد 1392 02:11 ب.ظ
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´اپم´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´بدو بیا´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´منتظرم´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : اومدم عزیزم
آشنا
شنبه 5 مرداد 1392 01:40 ب.ظ
شرمنده می کنین.
خیلی دوست دارم حلیم درست کنم ولی طرز تهیه شو نمی دونم اگه ممکنه طرز تهیه حلیم رو آموزش بدین. خیلی خیلی ممنون.
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : حتما" عزیزم
سپیده
شنبه 5 مرداد 1392 01:05 ب.ظ
ازغافلان، حساب دلم را
جداكنید /
حرف و حدیث كهنه 
خود را رها كنید /
 چیزی به شب نمانده
 به خلوت كه میروید /
*قدر است*
 قدری دل شكسته ی ما را دعا كنید /
 *التماس دعا *
negin
شنبه 5 مرداد 1392 11:38 ق.ظ
وای خواهررررررررررر

جیگر آدم کباب می شه با این عکس.

خدا هیچ بچه ای رو بی پدر و مادر نگذاره......

پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : انشاالله
تشکر عزیزم از حضور و نظرت
آشنا
شنبه 5 مرداد 1392 11:32 ق.ظ
سلام. ممنون از لطفتون. من که کاری نکردم.
منظورتون آموزش بنره؟
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم می آم پیشت
شهداد
شنبه 5 مرداد 1392 10:34 ق.ظ
عزیز من ....
آفتاب شرقی مهربون با این عکس دلم خیلی گرفت
خدایا مراقب تمام بچه های تنها تو این دنیا باش
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر گلم از نظر و توجهت
بی قرار...
شنبه 5 مرداد 1392 01:46 ق.ظ
.
خدایا در این شبهای قدر قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن
تا در هایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و در هایی را که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . . .
التماس دعا

پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : محتاج دعای خوبای دل پاکی مث توام عزیزم
مامان اعظم
شنبه 5 مرداد 1392 12:37 ق.ظ
سلام . خدا کنه که مدیون بچه هامون نمونیم .وای به حال اونایی که به خاطر سختیهای زندگیشون ول میکنند و میرن که ...
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم
تشکر از جمله ی کلیدیت...
art-color
جمعه 4 مرداد 1392 06:52 ب.ظ
سلام دوست عزیز.نماز و روزه ی شما قبول باشه انشاءالله.
به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس شما دوست عزیز رو به دیدن گزارش من درمورد کارهای هنری این نمایشگاه دعوت میکنم.
لطفا نظر زیباتون رو درمورد این گزارش مطرح کنید.
بی صبرانه منتظر حضورت گرم شما دوست هنرمندم هستم .
با تشکر از لطف همیشگیتون.
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام عزیزم
اومدم و لذت بردم یه دنیا از دعوتت ممنونم
یاسمین.
جمعه 4 مرداد 1392 06:08 ب.ظ
سلام بابت راهنمایی حلوا ممنون
خدا هیچ مادری رو بی مادر نکنه هیچ بچه ای رو بی در و مادر تا ته دنیا بهشون نیاز داریم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم
فقط می گم آمین
سارا
جمعه 4 مرداد 1392 04:36 ب.ظ
سلام زیبا بود. افتاب جون سر نمی زنی
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم
اومدممممم
ترمه
جمعه 4 مرداد 1392 03:08 ب.ظ
نکته مهمی بود...درد یتیمی و بی مادری خیلی سخته آفتاب جان...همانطور که مادری کردن هم خیلی خیلی سخته...مادر خوبی بودن،بی وجدان درد...پاینده باشی عزیزم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : خوشحالم که نیتمو درک کردی عزیزم
ترمه
جمعه 4 مرداد 1392 03:05 ب.ظ
الهی/
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم/
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی/
در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی/
پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی/
کس به غیر از تو نخواهم/
چه بخواهی چه نخواهی/
باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی/
.
.
سلام...طاعات قبول...در این شبهای عزیزی که پیش رو داریم التماس دعا دارم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم تشکر از حضور و متنای فوق العاده زیبات
milad
جمعه 4 مرداد 1392 12:56 ب.ظ
قبلنا خیلی مثله شما رمانتیک و آرمانی فکر میکردم
ولی الان ن...
حالا بماند
ما که سعی میکنیم همیشه خوب باشیم
موفق باشی
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : آرمانی فکر کردن صرفا" خوش بینانه فکر کردن نیست...
جمعه 4 مرداد 1392 03:58 ق.ظ
راه چاره ی نداشته هایم تکه گچی بود، اما
سفید...
خیلی سفید...
خیلی سفید...
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر از متن بسیییییییییییییار زیباتون
کاش اسمتونو نوشته بودین!
سام کوچولو
جمعه 4 مرداد 1392 01:54 ق.ظ
هی...یادش بخیر....یه روزگاری خاله ام چقدر بهم سر میزد....هی
شما نمیدونین خاله ام کجا رفته؟
منتظرشم ها!!!
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : قربونت برم من که هرچی می آم نه یه عکس تازه مامانی برات گذاشته نه یه مطلب جدید در مورد گل پسر ما نوشته وگرنه من عاشقتم نازنینم
مسیحا
جمعه 4 مرداد 1392 12:06 ق.ظ
...
ام اس
پنجشنبه 3 مرداد 1392 10:01 ب.ظ
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام مامانی
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام نازنینم
مهسان
پنجشنبه 3 مرداد 1392 06:22 ب.ظ
وقتی خیس از باران به خانه رسیدم …
برادرم گفت : چرا چتری با خود نبردی؟ …
خواهرمگفت : چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟ …
پدرم با عصبانیت گفت : تنها وقتی سرما خوردی
متوجه خواهی شد…
اما مادرم در حالی که موهای
مراخشک می کرد گفت… باران احمق…
این است
معنی مادر …
*دکترشریعتی*
برای شادی روح مادرانی که درماه رمضان امسال ما نیستن و سلامتی برای اونهایی که سایه مهرشون به لطف خدا گستردست صلوات!!
و مهمتر دعا برای اینکه هیچ وقت جایگاهشون در ذهنمون جا به جا نشه
امین
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر از متن فوق العاده ت عزیزم
آشنا
پنجشنبه 3 مرداد 1392 03:59 ب.ظ
سلام. کد بنرتون رو توی وبم قرار دادم.
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم یه دنیا تشکر از لطف و بزرگواریت
فردین
پنجشنبه 3 مرداد 1392 01:59 ب.ظ
سلام میشه منو به اسم سرگرمی لینک کنین مرسی
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام اما شما که قسمتی برای لینک دوستاتون ندارین چطور می خواین تبادل لینک کنین؟؟؟؟
ارشیا
پنجشنبه 3 مرداد 1392 01:58 ب.ظ
سلام میشه منو به اسم فروشگاه اینترنتی پستی لینک کنین ممنون میشم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام اما شما که قسمتی برای لینک دوستاتون ندارین چطور می خواین تبادل لینک کنین؟؟؟؟
صبا
پنجشنبه 3 مرداد 1392 12:34 ب.ظ

پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : خوش امدی عزیزم
نفس
پنجشنبه 3 مرداد 1392 12:09 ب.ظ
هرچی بهشون محبت کنیم کمه...
هیچی جای بابا مامان رو نمیگیره...
از خدا میخوام سایه ی همه ی پدر مادرا رو رو سر بچه هاشون سالم نگه داره
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر از همدردیت عزیزم
مقدم
پنجشنبه 3 مرداد 1392 11:00 ق.ظ
عزییییییییییییییزم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر از حضورت عزیزم
negin
چهارشنبه 2 مرداد 1392 04:20 ب.ظ
آفتاب زندگیت درخشان عزیزم

آپم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : تشکر نازنینم
اومدمممم
مریم بانو
چهارشنبه 2 مرداد 1392 05:29 ق.ظ
عکسه خیلی غم داشت...
خیلی ........................

راستی عیدتون هم مبارک آفتاب جونم
پاسخ سهیلا فخارزاده ( آفتاب شرقی ) : سلام گلم تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو